7:31:35 AM   1399 / 04 / 22       ورود

وقتى می گوییم «بسیج»، مراد ما فقط یک مجموعه‏ ى نظامى و مُلبس به لباس نظامى و آموزش‏هاى نظامى نیست، بلکه بسیج، یعنى مجموعه‏ ى انسان‏هایى که نیروى خودشان را به میدان می آورند تا در جهاد عمومى کشور و ملت‏شان، در جهت رسیدن به قله‏ ها، فعال باشند و با آنها همکارى کنند و در کارشان سهیم باشند؛ این، معناى بسیج است.

این واحد کارهای مربوط به جذب وثبت نام نیروها را به عهده داشته تاآنها را درحلقه های صالحین گروه بندی کندو وظیفه مهم تر شناخت و معرفی  اعضای فعال و متناسب با هر کانون جهت معرفی است.

 نکته اساسی این واحد دریافت فرم ها و مدارک شما برای صدور کارت های فعال و عادی بسیج است.

شرایط برای اعضای عادی:

بعد از ثبت نام در دفاتر بسیج دانشجویی و ارائه مدارک مورد نیاز، درحلقه ها و جلسات دوستانه صالحین گروه بندی شده تا در کنار به دست آوردن اطلاعات ناب در زمینه های مختلف، رابطه نزدیکتر و شناخت بیشتری نسبت به بسیج و اعضای آن کسب کند.

مدارک مورد نیاز جهت عضویت عادی دربسیج:

1)تکمیل فرم ثبت نام بسیج دانشجویی

2) 2قطعه عکس 4*3

3)1عدد کپی از کارت ملی و کارت دانشجویی

*لازم به ذکر است که درصورت عضویت قبلی دربسیج دانش آموزی یا پایگاه های محلی ، مدت عضویت جزء سوابق شما محسوب شده وتأثیری در روند عضویت بسیج دانشجویی شما در دانشگاه ندارد.

*جهت فعال شدن اعضای عادی بعد از گذراندن حلقه های صالحین سطح 1، میتوان با گذراندن حلقه های صالحین سطح 2و فعالیت مستمر با یکی ازکانون های بسیج کارت فعال دریافت کنید.

این واحد به افرادی دارای خط خوش، حوصله و نظم زیاد، مدیریت قوی و روابط عمومی بالا نیاز دارد.

پس اگرمرد رهی بسم الله...

مسئول واحدنیروی انسانی :آقای محمدحسن سهولی

جانشین واحد خواهران :خانم نوروزی